Wyszukiwanie
Filtry
Blog Options
Close

Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ŁADNE OBRAZKI”

§ 1.Postanowienie wstępne

Niniejszy dokument określa warunki zawierania umów sprzedaży w serwisie pn. „Ładne Obrazki” dostępnego pod adresem https://ladne-obrazki.pl/, prowadzonym przez Dorotę Paruch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ŁADNE OBRAZKI - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DOROTA PARUCH, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8792624788, REGON: 386352323, prowadzoną pod adresem: Gutowo, ul. Wilcza 6, 87-134 Zławieś Wielka.

§ 2.Wyjaśnienie użytych pojęć

Użytym w niniejszym dokumencie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1)      Konsument – Kupujący, który zawiera umowę sprzedaży Towaru, która nie jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

2)      Kupujący – osoba korzystająca z Serwisu, w tym zawierająca za jego pośrednictwem umowę sprzedaży Towaru,

3)      Przedsiębiorca - Dorota Czarnecka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ŁADNE OBRAZKI - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DOROTA PARUCH,

4)      Regulamin – niniejszy dokument,

5)      Serwis – strona internetowa zarządzana przez Przedsiębiorcę, dostępna pod adresem https://ladne-obrazki.pl/,

6)      Strony – Kupujący oraz Przedsiębiorca; jeżeli pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej – oznacza Kupującego lub Przedsiębiorcę,

7)      Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Serwisu, pomiędzy Przedsiębiorcą a Kupującym.

§ 3.Kontakt z Przedsiębiorcą

 1. Kupujący ma możliwość kontaktu z Przedsiębiorcą oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

                                                               i.      adres korespondencyjny: Gutowo, ul. Wilcza 6, 87-134 Zławieś Wielka

                                                             ii.      adres poczty elektronicznej: biuro@ladne-obrazki.pl

                                                            iii.      telefon komórkowy: 517773539

 1. Przedsiębiorca stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Kupującym:

                                                               i.      formularze zawarte w Serwisie,

                                                             ii.      poczta elektroniczna,

                                                            iii.      kontakt telefoniczny,

                                                           iv.      korespondencja pocztowa.

§ 4.Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia komputerowego z przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Do zawarcia z Przedsiębiorcą umowy sprzedaży, konieczne jest posiadanie przez Kupującego konta poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie z Przedsiębiorcą umowy sprzedaży może odbyć się przy wykorzystaniu Konta lub bez jego zakładania.
 4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Kupującego oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Usługa Konta umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów, zapamiętywanie jego preferencji zakupowych, historii zamówień oraz daje możliwość dokonywania i zarządzania zamówieniami, a także zarządzania ustawieniami prywatności.
 6. Kupujący może zrezygnować z usługi Konta za pomocą stosownej dyspozycji w jego ustawieniach.
 7. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Kupującemu zabrania się:

                                                               i.      dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

                                                             ii.      korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych jego użytkowników,

                                                            iii.      korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

 1. Przedsiębiorca może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Kupującego, który w procesie rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 5.Zawarcie i realizacja umów sprzedaży Towaru

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia, używając funkcji „idź do koszyka”, kliknąć przycisk „zamówienie ” a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych oraz akceptacja Regulaminu.
 3. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Zamów i zapłać”, co skutkuje złożeniem zamówienia i powstaniem obowiązku zapłaty.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożonego zamówienia.
 5. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem:

                                                               i.      przelewu bankowego,

                                                               i.      płatności za pobraniem,

                                                             ii.      usługi płatności elektronicznej PayU dostarczanej przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186

 1. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Przedsiębiorca może anulować zamówienie.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Przedsiębiorca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 4. Towar dostarczany jest, wedle wyboru Kupującego, za pośrednictwem przesyłki pocztowej, kurierskiej lub też jest odbioru osobistego.
 5. Świadczenie Przedsiębiorcy spełnianie jest w terminie do 14 dni od dnia uiszczenia płatności, bądź też wyboru opcji płatności za pobraniem.

§ 6.Odpowiedzialność za Towar

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towaru pozbawionego wad, zaś w przypadku ich zaistnienia – ponosi względem niego odpowiedzialność.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Kupujący ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

                                                               i.      złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

                                                             ii.      żądania naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad

 1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Przedsiębiorca niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli Towar był uprzednio wymieniany przez Przedsiębiorcę.
 2. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania Towaru Kupującemu.

§ 7.Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową lub związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, należy składać na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazane w § 3.
 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności Towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, w reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

§ 8.Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

                                                               i.      według miejsca zamieszkania pozwanego,

                                                             ii.      według siedziby zakładu głównego lub oddziału Przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

                                                            iii.      według miejsca wykonania umowy.

 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą, Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

                                                               i.      z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

                                                             ii.      ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Przedsiębiorcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9.Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik i uważa się za zachowany w przypadku nadania oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Przedsiębiorcy wskazany w § 3 Regulaminu. Kupujący może posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 5. Przedsiębiorca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Kupującemu dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Kupującego), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z w/w zdarzeń nastąpiło wcześniej.
 7. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Przedsiębiorcę.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Przedsiębiorcy.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku gdy zamówiony Towar jest nieprefabrykowany i wykonany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10.                     Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

                                                               i.      Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

                                                             ii.      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

                                                            iii.      Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 1. Przedsiębiorca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Kupujących posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Kupujący posiadający Konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorcy w przewidzianym wyżej terminie, co jest jednoznaczne z zakończeniem świadczenia usługi Konta z dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.
 4. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
 5. Do Kupującego niebędącego Konsumentem, nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie Konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 6. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Konsumenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., znajdują zastosowanie również do osób fizycznych zawierających umowę z Przedsiębiorcą w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeżeli zawierana umowa nie ma dla tychże osób charakteru zawodowego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 Adresat: ŁADNE OBRAZKI - PRACOWNIA ARTYSTYCZNA DOROTA PARUCH, Gutowo, ul. Wilcza 6, 87-134 Zławieś Wielka, biuro@ladne-obrazki.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.